นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โคมัตสุ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับลูกค้า ผู้จัดหา, ตัวแทน, พนักงานของ “บริษัท” ซึ่งรวมถึงพนักงานประจำและชั่วคราว และผู้รับจ้าง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”) รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา

2. คำนิยาม
2.1) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม
2.2) “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน และอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น ชาติพันธุ์ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
2.3) “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2.4) “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น
2.5) “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.6) “ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
3.1) บริษัทฯดำเนินการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับการดำเนินงานของเรา เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็นและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของเจ้าของข้อมูล หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น
3.2) บริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1) ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากพนักงานโดยชัดแจ้งแยกต่างหากจากเอกสารฉบับอื่น โดยทำเป็นหนังสือ หรือโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยข้อความและภาษาที่อ่านง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้ง แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อพวกเขาเมื่อมีการร้องขอความยินยอม
4.2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมเท่านั้น ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
4.3) ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ“ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เรา จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจะได้รับความยินยอมทุกครั้งก่อนที่จะรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
4.4) บริษัท” จะแจ้งให้ทราบไปยัง “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อให้เข้าสู่สัญญาตลอดจนผลที่ตามมาใน กรณีที่ไม่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
4.5) ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานใด เรา จะแจ้งประเภทของบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าวให้ “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” ทราบทุกครั้ง
4.6) ในกรณีที่ “บริษัท” จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของ “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” เราจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากพวกเขาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม
4.7) ในกรณีที่พนักงานขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของ“ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” บริษัทฯ โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการตามคำขอของพวกเขาภายในกำหนดไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ เว้นแต่ ยกเว้นในกรณีที่ “บริษัท” ต้องปฏิเสธคำขอของตนโดยปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและรับสำเนาของบริษัทจะมีผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
4.8) ในกรณีที่ “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบ ทำลาย หรือไม่ระบุชื่อ “บริษัท” จะดำเนินการตามที่ร้องขอก็ต่อเมื่อ “บริษัท” ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวโดยสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เช่น การรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

5. การปฏิบัติตาม
“บริษัท” จะปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายนี้ โดยการศึกษาผ่านพนักงาน การแต่งตั้งหัวหน้างานการจัดการข้อมูลตลอดจนการดำเนินการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับ Komatsu Ltd. ได้พัฒนาและเปิดเผย “หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของ Komatsu” เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนของกลุ่ม Komatsu ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ ในที่นี้ “บริษัท” ได้ชี้แจงการจัดการข้อมูลและกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามเพื่อพยายามปรับปรุงการปฏิบัติตาม

6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท” จะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เนื่องจากมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการจัดการและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้และความคิดริเริ่มอื่น ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” จากการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย การแก้ไข การทำลาย การรั่วไหล การสูญเสียหรือ การประพฤติผิดอื่นใด และในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการจัดการความปลอดภัยตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเทศและภูมิภาค

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล     
สิทธิ สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าถึง คัดค้าน ลบออก จำกัดการประมวลผล เพิกถอนความยินยอม แก้ไข เคลื่อนย้าย และยื่นคำร้องได้
7.1 สิทธิในการเข้าถึง; เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดย “บริษัท” และรับสำเนาของข้อมูลดังกล่าว
7.2 สิทธิในการคัดค้าน; เพื่อคัดค้านการประมวลผล (การรวบรวม ใช้ เปิดเผย ฯลฯ) ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองโดย “บริษัท”
7.3 สิทธิในการลบ; เพื่อขอให้ “บริษัท” ลบ ทำลาย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ “บริษัท” ถือครองไว้
7.4 สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล; เพื่อขอให้ “บริษัท” ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดย “บริษัท”
7.5 สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยินยอมไว้ ทั้งนี้การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอมไว้แล้ว และ “บริษัท” ยังคงใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าข้อมูลได้ หาก “บริษัท” มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ให้ทำได้
7.6 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์
7.7 สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ “ บริษัท” ถือครองอยู่ไว้เพื่อส่งไปยังบุคคลที่สาม สิทธินี้จะใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทเท่านั้น และการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะกระทำด้วยความยินยอมของพวกเขาที่จะปฏิบัติตาม ภาระผูกพันของ “ บริษัท” ภายใต้สัญญา
7.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน  เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึง “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย” เมื่อเห็นว่า “บริษัท” ละเมิด “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือห้าม ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้

8. ทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
“บริษัท” อาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ในการเปลี่ยนแปลงเราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
(ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
บริษัทโคมัตสุ อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
28/9 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร: +66 (0) 2 663 2727 | โทรสาร: +66 (0) 2 663 2728
อีเมล์: KITHMB_HP@global.komatsu

ประกาศ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท โคมัตสุ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

1.   บริษัท” จะเก็บรวบรวม และ ประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ภายในขอบเขตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพื้นฐาน   ทางกฎหมายดังต่อไปนี้:
(1) เมื่อเราได้รับความยินยอมที่ชัดเจนจากลูกค้าก่อนแล้ว
(2) เพื่อทำสัญญากับลูกค้า
(3) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ
(4) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายผลประโยชน์ที่ชอบด้วยฎหมายที่อ้างถึงข้างต้นรวมถึงเพื่อพัฒนาและจัดหาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดการโดย “บริษัท”

2. “บริษัท” จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
(1) เมื่อลูกค้าให้ความยินยอมล่วงหน้า
(2) เมื่อได้รับมอบหมายให้กระทำการดังกล่าวโดยกฎหมายหรือข้อบัญญัติ
(3) เมื่อจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าได้ยาก และ
(4) เมื่อกำหนดให้ทำตามเช่นในประกาศหรือคำสั่งจากส่วนราชการ

3. “บริษัท” จะปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องนโยบายนี้ การแต่งตั้งหัวหน้างานการจัดการข้อมูลตลอดจนการดำเนินการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Komatsu Ltd. ได้พัฒนาและเปิดเผย “หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของ Komatsu” เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนของกลุ่ม Komatsu ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ ในที่นี้ “บริษัท” ได้ชี้แจงการจัดการข้อมูลและกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามเพื่อพยายามปรับปรุงการปฏิบัติตาม

4. “บริษัท” จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ ตาม หากกฎหมายกำหนดให้แตกต่างกัน ให้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

5.  “บริษัท” จะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการจัดการและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้และความคิดริเริ่มอื่นๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย การแก้ไข การทำลาย การรั่วไหล การสูญเสียหรือการประพฤติมิชอบอื่น ๆ

 6. “บริษัท” จะตอบสนองตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เมื่อได้รับการร้องขอให้ใช้สิทธิดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวกั ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มา ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเข้าถึง; เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดย “บริษัท” และรับสำเนาของข้อมูลดังกล่าว

(2) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ “บริษัท” ถือครองอยู่

(3) สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย สิทธินี้ทำให้เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ “บริษัท” ถือครอง

(4) สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธินี้ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ “ บริษัท” ถือครองอยู่

(5) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยินยอมไว้ ทั้งนี้การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอมไว้แล้ว และ “บริษัท” ยังคงใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าข้อมูลได้ หาก “บริษัท” มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ให้ทำได้

(6) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธินี้ทำให้เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

(7) สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธินี้ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ “ บริษัท” ถือครองอยู่ไว้เพื่อส่งไปยังบุคคลที่สาม สิทธินี้จะใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทเท่านั้น และการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะกระทำด้วยความยินยอมของพวกเขาที่จะปฏิบัติตาม ภาระผูกพันของ “ บริษัท” ภายใต้สัญญา

(8)  สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึง “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย” เมื่อเห็นว่า “บริษัท” ละเมิด “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือห้าม ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้

7.  “บริษัท” อาจปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย  ในการเปลี่ยนแปลงเราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

8. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท โคมัตสุ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด     
28/9 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570
โทร: +66 (0) 2 663 2727 | โทรสาร: +66 (0) 2 663 2728
อีเมล์:KITHMB_HP@global.komatsu
บริษัท โคมัตสุ อินดัสทรีส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

ถึงลูกค้าของเรา (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน)

“ บริษัท ” ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการพัฒนา การขาย และการบริการของเครื่องจักรอุตสาหกรรม และกล่าวว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกใช้ร่วมกันโดย “บริษัท” และ Komatsu Group และบริษัทอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่ราบรื่น

“บริษัท” จะวางมาตรการการจัดการความปลอดภัยที่เหมาะสมระหว่างบริษัทต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้ร่วมกัน

・ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้ร่วมกัน ได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน ประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์ ประวัติการบริการ เช่น การตรวจสอบและการซ่อมแซม และประวัติการทำงานของเครื่อง

2. บริษัทที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

・บริษัท Komatsu Group และบริษัทเอาท์ซอร์สและบริษัทที่ควบคู่กันนั้นประกอบกิจการ เช่น การขาย การบริการ

3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

・เพื่อทำสัญญากับลูกค้า

・เพื่อพัฒนาและจัดหา

・เพื่อดำเนินการขาย การบริการ ของผลิตภัณฑ์ที่จัดการโดย “บริษัท” อย่างราบรื่นและบริษัทในเครือโคมัตสึ

・เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดการโดย “บริษัท”